Πολιτική ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ ΑΕ», με αρ. ΓΕΜΗ 077109427000, που εδρεύει στο Ηράκλειο, τηλ. 2811 808808, εφεξής «Εταιρία», ως υπεύθυνη επεξεργασίας αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, καταναλωτές, επισκέπτες ιστοσελίδων κλπ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων («Πολιτική»). Με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης,  αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας και ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στο εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και συλλέγονται από την Εταιρεία μας στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, ιστορικό αγορών σας, προσωπικές προτιμήσεις καλούντες και καλούμενοι τηλεφωνικοί αριθμοί, παραλήπτες, παραλήπτες μηνυμάτων SMS/MMS, στοιχεία τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, στοιχεία σύνδεσης και λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένου ονόματος χρήστη, κωδικού πρόσβασης, και μοναδικού αναγνωριστικού χρήστη, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (logfiles, cookies, κ.λπ.),

Επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τη νομοθεσία και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή/και αγοράζετε απ’ ευθείας ή/και Online προϊόντα ή υπηρεσίες μας, όταν καλείτε αριθμούς ή σύντομους κωδικούς μας για την παροχή σε σας πληροφοριών, υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τον τελικό χρήστη (Β2C) ή για να λάβετε άλλες υπηρεσίες, ενημερωτικές, ψυχαγωγικές και σε πληροφορίες ή υπηρεσίες που αφορούν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της εταιρείας.

2. Νόμιμη επεξεργασία-Σκοποί

Η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας (κατά το άρθρο 6 ΓΚΠΔ), κατά περίπτωση, με τη ρητή συγκατάθεσή σας που μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, ή για την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικής σχέσης μαζί σας, ή για την εξυπηρέτηση έννομου συμφέροντός μας ή για την προάσπιση ζωτικού σας συμφέροντος, ήτοι:

• Για τη διαχείριση των κλήσεών σας για την αναζήτηση πληροφοριών με στόχο την ολοκλήρωση των αιτημάτων, αγορών και παραγγελιών σας, καθώς και για την ολοκλήρωση και εκτέλεση της παραγγελίας σας.

• Για να απαντήσουμε σε αιτήματα και ερωτήματά σας, σχετικά με προϊόντα/υπηρεσίες μας  καθώς και ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις σας και σχόλια περί βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών μας ,καθώς και να σας αποστείλουμε ενημερωτικό υλικό για τις υπηρεσίες μας.

• Για να σας ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών, κληρώσεων και διαγωνισμών στους οποίους μπορεί να έχετε συμμετάσχει.

• Για την ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοσελίδων μας, παροχής στοιχείων για τους δικτυακούς τόπους μας και τις υπηρεσίες που επιθυμείτε να σας παρέχουμε και τη βελτίωση της εμπειρίας σας καθώς και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με προϊόντα, υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες.

• Για την λειτουργία, βελτίωση και διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

• Για να σας βοηθήσουμε στον εντοπισμό τεχνικών προβλημάτων και προβλημάτων παροχής υπηρεσιών.

• Για την προστασία δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων ή ασφαλείας δικών μας ή τρίτων.

• Για την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς και των προτιμήσεων των καταναλωτών. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της αναζήτησης και της εύρεσης προϊόντων από τους χρήστες των δικτυακών τόπων της Εταιρείας μας, με σκοπό να κατανοήσουμε καλύτερα τους βέλτιστους τρόπους για την οργάνωση και παρουσίαση προσφορών προϊόντων στις βιτρίνες των ηλεκτρονικών καταστημάτων μας.

• Για εσωτερικές λειτουργίες μας και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου.

3. Ποιες είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας και ποια τα δικαιώματά σας.

Η παρούσα Πολιτική  αποσκοπεί να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας  ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι ή Εκτελούντες επεξεργασία. Η Εταιρία και το εκπαιδευμένο προσωπικό της εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις αρχές επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

Όπως προβλέπεται από την ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  έχετε τα εξής δικαιώματα:

• Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με αυτά επεξεργασίες και να λάβετε αντίγραφο αυτών

• Να ζητήσετε διόρθωση τυχόν ανακριβειών και την συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών δεδομένων

• Να ζητήσετε την διαγραφή προσωπικών δεδομένων

• Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος

• Να ζητήσετε την φορητότητα των προσωπικών δεδομένων σε άλλον εργοδότη με δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο

• Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος

• Να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο

• Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας

Σας καλούμε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση: [email protected]

Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Θα σας προτείναμε ωστόσο να μας στείλετε τυχόν αιτήματα μέσω στο email [email protected], ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ερωτήσεις σας και να εργαστούμε μαζί για να βρεθούν λύσεις που θα λύσουν τυχόν προβλήματα που μπορεί να έχετε.

Η επικοινωνία με την Αρχή για οποιoδήποτε παράπονο/ καταγγελία, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Complaint to the Hellenic DPA | Hellenic Data Protection Authority

4. Ποιοι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας

Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με την αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας, όπως:

• όταν καλείτε αριθμούς μας ή σύντομους κωδικούς μας, όταν μας στέλνετε  email, ή συμπληρώνετε αίτηση ή παραγγελία

• όταν επικοινωνείτε με τα γραφεία μας ή με το προσωπικό του τμήματος εξυπηρέτησης  πελατών μας, και με το τηλεφωνικό μας κέντρο, είτε για αγορές είτε για έκφραση γνώμης, παραπόνων, ή σχολίων σας.

• όταν μας στέλνετε την ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών καθώς και λεπτομέρειες κατ’ οίκον παράδοσης της παραγγελίας σας.

• όταν αγοράζετε ένα προϊόν και/ή υπηρεσία για να ελέγξουμε την ηλικία σας και να διαπιστώσουμε εάν επιτρέπεται κατά νόμο να συμβληθείτε έγκυρα  μαζί μας ή εάν χρειάζεται η συναίνεση ή υπογραφή των γονέων και κηδεμόνων σας.

• όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονική ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ ή να ανανεώνετε τις προτιμήσεις σας ή κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια και έρευνες.

• όταν επισκέπτεσθε ιστοσελίδες μας μέσω των οποίων συλλέγουμε, με ρητή συγκατάθεσή σας, μέσω cookies πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ο τύπος και η έκδοση προγράμματος περιήγησής σας (browser) κ.λπ.

• όταν λαμβάνουμε έγγραφα, αιτήματα, παραγγελίες, δικόγραφα, εντάλματα κ.λπ. τρίτων φορέων, όπως εποπτικές, εισαγγελικές, δικαστικές, φορολογικές αρχές, για τη διερεύνηση εγκλημάτων και την προστασία σας έναντι απάτης ή καταπολέμησης κάθε μορφής εγκληματικότητας και αποτροπής προσβολής εννόμων αγαθών (προστατευόμενα πνευματικά έργα, λογισμικό, μουσική).

5. Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας

Η Εταιρία θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα για να συνδεθείτε με ηλεκτρονικές πλατφόρμες και υπηρεσίες μας, για να αγοράσετε προϊόντα/υπηρεσίες, για να επικοινωνήσετε μέσω ιστοσελίδων με άλλους χρήστες ή για να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες.

Η Εταιρία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνεχεία τα ανωνυμοποιεί και τα καταστρέφει.  Αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα συλλέγουμε για σας και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση που έχουμε διαθέσιμη, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.

6. Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους

Κατά κανόνα η Εταιρία μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς ή όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των πελατών μας έκνομες ενέργειες (π.χ. τηλεπικοινωνιακή απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κ.λπ.). Μπορεί ακόμα οι τρίτοι να είναι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τηλεοπτικοί σταθμοί, cloud providers, εταιρείες courier, τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας μας.

Παράλληλα,για να σας προσφέρουμε τις μεθόδους πληρωμών της Klarna, μπορεί να διαβιβάσουμε κατά την διάρκεια του checkout προσωπικά δεδομένα όπως δεδομένα επικοινωνίας και συναλλαγών με την Klarna, με σκοπό η Klarna να αξιολογήσει αν πληρείτε τις προϋποθέσεις για τις μεθόδους πληρωμών της και να σας παρέχει εξειδικευμένες μεθόδους πληρωμών. Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται με βάση την πολιτική απορρήτου της Klarna.

Στην Εταιρία μας επιλέγουμε αξιόπιστους παρόχους και προσπαθούμε να θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε τη σύννομη χρήση τους. Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών κατά βάση εντός και εξαιρετικά εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας.

7. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων σας. Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα διεθνή πρότυπα και διαδικασίες ασφάλειας. Στην Εταιρία διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό, ενώ αναγνωρίζουμε την σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως κρυπτογράφηση δεδομένων,  tokenization, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι, συμμόρφωση προς διεθνή πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας.

Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε με επικοινωνία μαζί μας.

8. Προβολή στοχευμένων διαφημίσεων

Εφόσον μας έχετε δώσει έγγραφη συγκατάθεση ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σας μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, μετά από ανθρώπινη παρέμβαση του εμπορικού μας τμήματος, ώστε να προσβάλλουμε διαφημίσεις σχετικές με τις προφανείς προτιμήσεις σας, στην ιστοσελίδα μας ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα.

Αν επιθυμείτε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις ή προσφορές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος που τυχόν λάβατε από εμάς (unsubscribe).

Περαιτέρω, εάν έχετε λογαριασμό Slamdunk, μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε επικοινωνίες marketing της Εταιρείας μας τροποποιώντας τις επιλογές σας στην ενότητα «δείξτε ή αλλάξτε το προφίλ σας» των δικτυακών τόπων μας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μην λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ ζητώντας την διαγραφή σας από τις λίστες emailκαι smsσύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Ερωτήσεις και Σχόλια» παρακάτω.

9. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Οι ιστοσελίδες της Εταιρίας μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ανεξάρτητων φορέων, όπως ενδεικτικά, παρόχων υπηρεσιών πληρωμών κ.λπ. οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς, και τις οποίες δεν ελέγχουμε, όπως προαναφέραμε. Συνεπώς, εμείς δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας.

10. Παιδιά

Συμμορφωνόμαστε με την νομοθεσία και δεν επιτρέπουμε σε παιδιά, χωρίς την συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων τους, να εγγράφονται στους δικτυακούς τόπους και τις εφαρμογές που διαχειρίζεται η Εταιρεία μας, όταν είναι κάτω από το νόμιμο όριο ηλικίας της χώρας διαμονής τους.

11. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία

Η Εταιρία δεν επιτρέπει τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας για μετάδοση μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam). Ακόμη, δεν επιτρέπουμε την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους πελάτες μας τα οποία χρησιμοποιούν ή περιέχουν μη έγκυρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες, μη έγκυρα ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του κάθε μηνύματος, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους χρήσης ιστοσελίδων. Δεν επιτρέπουμε με κανέναν τρόπο, τη συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή γενικών πληροφοριών των πελατών και των συνδρομητών μας, μέσω της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας. Δεν επιτρέπουμε και δεν εξουσιοδοτούμε καμία προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας ή να παρεμποδίζει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει σύννομα τις υπηρεσίες μας.

12. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Είμαστε στην διάθεσή σας για ερωτήσεις, σχόλια και προβληματισμούς που μπορείτε να έχετε σχετικά με την Πολιτική και τις πρακτικές μας. Στο πλαίσιο αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στο email [email protected], ή τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

13. Ισχύς, Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από την Εταιρία στις 30/7/2021 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.


Marketplace Title 1
Marketplace Title 2
Marketplace Text 1
Marketplace Text 2